Algemene voorwaarden

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Bobex.com N.V. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Square Sainctelette, 12/6 te B-1080 Brussel (hierna “Bobex” of “Bobex.com” ). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u zich op onze Site inschrijft en toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst in te schrijven. Tijdens de inschrijvingsprocedure zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen door te klikken op de functie “Ik aanvaard de algemene voorwaarden”. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. In geval van een Affiliatiecontract, kan het zijn dat Bobex de inschrijving doet voor de Leverancier. Deze laatste zal in het Affiliatiecontract de Algemene Voorwaarden van Bobex aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op elk moment op de Bobex Site beschikbaar zijn, of zullen steeds telefonisch opgevraagd kunnen worden.


1. DEFINITIES

Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.
(1) “Abonnement” of “Affliatie”: bedrag dat een Leverancier aan Bobex betaald, na bevestiging via Bestelbon of Affiliatiecontract, om toegang te hebben tot de Offerteaanvragen en Offertes te kunnen uitsturen. Het Abonnement heeft betrekking tot de Offerteaanvragen in de ‘classic’ en ‘basic’ rubrieken op de Site. De Affilatie heeft betrekking tot de Offerteaanvragen in de ‘premium’ rubrieken op de Site.
(2) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Bobex zijn tegenstelbaar aan de Gebruikers bij hun inschrijving via de Site, alsook Bobex klanten die beroep doen op adviesverlening of andere diensten van Bobex.
(3) “Bestelbon” of “Affiliatiecontract”: de bevestiging van de Leverancier ter onderschrijving van het Abonnement of Affiliatie. Deze bevestiging kan geschieden per brief, e-mail of fax.
(4) “Contract”: de verbintenis die gesloten wordt tussen Bobex en de Gebruiker bij de inschrijving van de Gebruiker en het versturen van een Inschrijvingsformulier door de Gebruiker. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en het Inschrijvingsformulier.
(5)”Credit Packs”: bedrag dat een Leverancier aan Bobex online betaalt, om toegang te krijgen tot een beperkt aantal Offerteaanvragen in de ‘classic’ en ‘basic’ rubrieken en Offertes te kunnen uitsturen.
(6) “Diensten”: de diensten die door de leveranciers geleverd worden en aan de Kopers aangeboden worden naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
(7) “Gebruiker” : categorie die de Kopers en Leveranciers omvat. 
(8) “Gebruikersgegevens” of “Registratie Informatie”: elke informatie die door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier geleverd wordt, alsook elke andere informatie die door de Gebruiker tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt wordt.
(9) “Gebruikersnaam”: de codenaam die de Gebruiker gekozen heeft en die zal aangewend worden in het kader van zijn activiteiten op de Site.
(10) “Grondgebied” : De Europese Unie
(11) “Inschrijvingsformulier”: de webpagina’s in te vullen door de Gebruiker waarin hij zijn Gebruikersgegevens invoert om een Zakenrelatie aan te knopen. Het versturen van een Inschrijvingsformulier maakt het Contract tegenstelbaar aan de Gebruiker.
(12) “Koper” : Gebruiker die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst aan te kopen en die in Zakenrelatie wenst te treden met een Leverancier via de Site om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.
(13) “Leverancier” : De Gebruiker die een of meer Diensten of Producten wenst te verkopen door te antwoorden op de Offerteaanvraag die door een Koper via de Site verstuurd werd.
(14) “Offerteaanvraag” : procedure om Product(en) en/of Dienst(en) aan te vragen die door een Koper of door een Leverancier via de Site wordt ingezet nadat hij een Inschrijvingsformulier heeft ingevuld.
(15) “Publiek Profiel” : profiel van de Gebruiker zoals het is opgemaakt door de Gebruiker op het passende formulier dat door Bobex uitgewerkt is.
(16) “Paswoord”: de toegangscode van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de diensten die op de Site worden voorgesteld. Het Paswoord wordt door de Bobex toegekend. De Gebruiker heeft evenwel de mogelijkheid zijn Paswoord te wijzigen voor zover het gekozen Paswoord bestaat uit een minimum van vier (4) tekens.
(17) “Prijs” : het geheel van bedragen die de Koper aan de Leverancier betaalt, of zal moeten betalen naar aanleiding van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie worden afgesloten.
(18) “Producten” : de Producten die door de Leveranciers worden geleverd en naar aanleiding van een Offerteaanvraag aan de Kopers worden voorgesteld.
(19) “Protest”: In geval van een Affiliatiecontract, kan de Leverancier een ontvangen Offerteaanvraag van Bobex protesteren. Bobex kan dit Protest goed- of afkeuren.
(20) “Site” : de internet site van Bobex waarvan het adres http://www.bobex.nl is, alsook het geheel van geaffilieerde websites. De Site omvat niet alleen de webpagina’s maar eveneens het geheel van diensten die door Bobex voorgesteld worden.
(21) “Transactie” : elk schriftelijk of mondeling definitief contract dat gesloten wordt tussen een Leverancier en een Koper en waarvan de afsluiting voortkomt uit een Zakenrelatie. 
(22) “Vergoeding” : het totaal van de abonnementsbedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor de toegang tot de Site en het gebruik ervan door de Leveranciers, of andere bedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor adviesverlening, ontwikkeling of andere diensten van Bobex.
(23) “Voorstel” of “Offerte”: verkoopofferte van Product(en) of Diens(en) door een Leverancier geformuleerd naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
(24) “Zakenrelatie” : periode vanaf het ogenblik waarop de Koper en van de Leverancier met elkaar in contact komen.


2. VOORWERP VAN HET CONTRACT

Als tegenprestatie van de Vergoeding, geeft Bobex aan de Leverancier toestemming toegang te hebben tot de Site met het oog op het opstellen van de Offertes met het doel Zakenrelaties tot stand te brengen tussen de Kopers en Leveranciers die bij Bobex ingeschreven zijn. Als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de Koper, geeft Bobex aan de Koper toestemming toegang te hebben tot de Site met het oog op het uitsturen van Offerteaanvragen.

3. INSCHRIJVINGEN EN GEBRUIKERSGEGEVENS

Om de Site te kunnen gebruiken moet de Leverancier zich vooraf inschrijven op het Inschrijvingsformulier door een Gebruikersnaam en andere Gebruikersgegevens in te vullen, of zal Bobex de Leverancier inschrijven. De Koper kan zich ofwel tijdens het invullen van een Offerteaanvraag inschrijven, ofwel vooraf, voor het invullen van een Offerteaanvraag. In geen geval kan de Gebruiker een Gebruikersnaam en/of een Paswoord invoeren die hem niet toebehoren. De Gebruiker dient alle redelijke middelen aan te wenden om zijn Paswoord geheim te houden en om ze niet door een derde te laten gebruiken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de vertrouwelijkheid van zijn Paswoord en voor alle handelingen die hun gebruik mogelijk maken. De Gebruiker verbindt zich ertoe Bobex onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet veroorloofd gebruik van zijn Gebruikersnaam of van zijn Paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Site. Bobex is gemachtigd de inschrijving te weigeren van elke Gebruiker die niet voldoet aan de door Bobex vereiste voorwaarden. Indien Bobex de inschrijving aanvaardt, verleent Bobex toegang tot de Site overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Inzake het gebruik van de Dienst verbindt de Gebruiker zich ertoe (a) Gebruikersgegevens te verstrekken die correct, actueel, precies en volledig zijn, (b) de Gebruikersgegevens bij te werken zodat ze correct, actueel, precies en volledig blijven, (c) geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon of eenheid of een valse naam te gebruiken of een naam voor het gebruik waarvan de Gebruiker geen toestemming gekregen heeft. Indien een van de door de Gebruiker verstrekte Gebruikersgegevens niet correct, actueel, precies of volledig is, behoudt Bobex zich het recht voor het Contract onmiddellijk op te zeggen, en elk nieuw gebruik van de Site te weigeren.


4. GEBRUIK VAN DE SITE EN VERPLICHTINGEN VAN BOBEX

Zodra de inschrijving van de Gebruiker door Bobex aanvaard is, heeft de Gebruiker toegang tot de Site. Bobex zorgt ervoor alles in het werk te stellen om te voorzien in een toegang tot de Site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken, kan Bobex evenwel noch onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan zijn server uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal Bobex alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Het recht op toegang tot de Site omvat voor de Kopers en Leveranciers het recht om alle diensten te gebruiken die erop worden aangeboden. De Koper beslist indien, in een eerste stap, de Offerteaanvraag al dan niet anoniem uitgestuurd wordt. In geval de Offerteaanvraag anoniem is, zullen de gegevens die het mogelijk maken een Koper te identificeren, automatisch per e-mail naar de Leveranciers die een Offerte gemaakt hebben verstuurd worden, nadat deze een on line Offerte gemaakt hebben.


5. VERGOEDING EN BETALING

Al de marktplaatsdiensten van de Bobex Site zijn gratis voor de Koper. Een Leverancier verbindt zich ertoe om, na bevestiging van het Abonnement of Affiliatie via een Bestelbon of Affiliatiecontract, of de Credit Packs via online bestelling, de Vergoedingen te betalen. De Abonnementen of Affiliaties komen tot stand door het inzenden van een Bestelbon of Affiliatiecontract door de Leverancier aan Bobex, en de bevestiging door Bobex bij middel van het verzenden van een factuur. De Credit Packs kunnen online aangekocht en betaald worden en geven aan de Leverancier de mogelijkheid credits te kopen die zij vervolgens kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde Offerteaanvragen. Deze credits zijn geldig gedurende maximum één jaar. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van de activiteiten, zullen de tarieven jaarlijks met een forfaitair percentage van vijf percent verhoogd worden. De Vergoedingen voor de Abonnementen, Affiliaties of de Credit Packs kunnen onder geen enkele voorwaarde tijdens of na de abonnementsperiode teruggevraagd worden door of teruggestort worden aan de Leverancier. De Abonnementen, Affiliaties of de Credit Packs zijn ook niet overdraagbaar naar andere Leveranciers of andere Gebruikers. Het Abonnement of Affiliatie wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij de Leverancier ten laatste één maand voor de vervaldag het Abonnement door middel van aangetekende post heeft opgezegd, of tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Alle facturen die door Bobex uitgegeven worden, zijn betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Indien Bobex betalingsherinneringen moet sturen, zal Bobex hiervoor tot €40 aanmaningskosten kunnen aanrekenen. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één percent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met vijftien percent van het faktuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de factuur, kan Bobex ofwel het Abonnement of Affiliatie opschorten en de toegang tot het Leveranciers gedeelte voor de Leverancier afsluiten tot op de dag van betaling, ofwel het Abonnement of Affiliatie ontbinden ten nadele van de Leverancier. In geval van ontbinding van het Abonnement of Affiliatie door Bobex in gevolge de niet tijdige betaling door de Leverancier, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle Bobex facturen met betrekking tot adviesverlening, technische ontwikkeling, publiciteit of andere diensten van Bobex.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De Koper verbindt zich ertoe geen Offerteaanvragen uit te sturen die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Koper verbindt zich ertoe om enkel Offerteaanvragen uit te sturen met de bedoeling om een potentiële aankoop Transactie te realiseren. De Koper verbindt zich ertoe om geen Offertaanvragen uit te sturen met als bedoeling prijzen of aanbiedingen van zijn eigen concurrenten op te vragen en/of te vergelijken. Naar aanleiding van een Offerteaanvraag heeft de Koper de verplichting binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek de volgende informatie aan Bobex mede te delen: (a) het bestaan of de afwezigheid van de Transactie, (b) elke aanvullende informatie die door Bobex gevraagd wordt.

Lees verder op bobex.nl